Slu by it pre dodavateua eu

Sie» Comarch Partner existuje na základe niektorých najlep¹ích partnerských nápadov na celom svete. Spoloènos» Comarch tie¾ zahàòa 900 spoloèností z na¹ej celej spoloènosti. Vybrali sa vhodne, zvyèajne medzi niekoµkými a asi desiatimi zamestnancami. Boli predmetom podrobného výberu, ktorý poskytol potenciálnym kupujúcim najvy¹¹í stupeò IT slu¾ieb.

Spoloènos» Comarch ponúka na¹im man¾elom v podnikaní okrem iného:- odborné obchodné ¹kolenia a dôle¾ité,- pomoc pri oslovovaní príjemcov,- spolupráca s regionálnym ochranným preukazom,- podpora propagaèných èinností,- reklama na domáce slu¾by a webové stránky,- mo¾nos» disponova» finanènými prostriedkami od na¹ich ¹pecialistov.Partneri s overenými kompetencií sú umiestnené na mape doplnkový predaj Comarch Partner Program. Stupeò zviditeµnenie na karte závisí na úrovni obchodnej èinnosti partnera a pou¾ívania niektorých kritérií predaja.Na dosiahnutie súladu s Comarch a opustenie svojho partnera, aby boli postavení pred stretnutie so zástupcom firmy, ktorá sa konala povolenie tréningového cyklu v sortimente spoloènosti a podpísa» dohodu o spolupráci.Stojí za to, ¾e sa stane partnerom spoloènosti Comarch, preto¾e systémy tejto spoloènosti sú zvyèajne najobµúbenej¹ími komerènými rie¹eniami v Poµsku a Program partnerstva je èistým ziskom primeraným ¹portu a práci, ktorú ste vlo¾ili. Spoloènos» Comarch ponúka aj ¹peciálne kompetenèné cesty, tj program rozvoja zamestnancov partnerov, ktorí stavajú komunitu zamestnancov spoloènosti Comarch.Prvým krokom k spolupráci ich pou¾i» prihlá¹ku na internetových stránkach www.comarch.pl. Jediné, èo musíte urobi», je zada» va¹e osobné mo¾nosti a daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Zamestnanci spoloènosti súhlasia s plánom diskutova» o podmienkach spolupráce.