Slu by zakaznikom

Ak ste vlastníkom akejkoµvek predajne alebo stravovacieho domu, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» zákazníckeho servisu je nápoj z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Mo¾no ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e dôle¾itou my¹lienkou pre tento prvok nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné uvedenie objednávky do pokladne.

Ak sú va¹e priestory vybavené tradiènými alebo niekoµkými vyspelými alebo zastaralými pokladòami, potom táto ¹kála výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý presne zapadá do jeho plnenia, ale nedostatok slu¾ieb, ktoré ponúkate!Na¹»astie sú na námestí e¹te stále zariadenia a stravovací priemysel mô¾e vyu¾íva» stále viac technologicky pokroèilých rie¹ení, ktoré priamo zasahujú do situácie ponúkaných slu¾ieb! S týmto poslaním, ktoré sa s»a¾uje na zlep¹enie kvality gastronomických slu¾ieb, pôsobíme. Sme schopní ponúknu» jeden z najmodernej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - Gastro Pos Demo program.Jeho vyu¾ívanie je nielen veµmi intuitívne, ale aj iluzívne pripomína pozíciu na starej fi¹kálnej pokladnici, tak¾e zamestnanci nebudú ma» ¾iadne vá¾ne »a¾kosti pri prispôsobovaní sa ïal¹ím rie¹eniam! Okrem toho sa celý program zúèastòuje na dotykovom tele, poskytuje funkèný a èo je najdôle¾itej¹ie, rýchlej¹í výber objednávky. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e sa vyskytuje zadaním správneho kódu pre daného zamestnanca, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí ma»", ak je to závislé na obsluhe pou¾ívateµa na najmen¹ej úrovni sveta! Gastro Pos sa vyu¾íva a re¹pektuje v mnohých renomovaných gastronomických zariadeniach a elegantných baroch! U¾ viac neváhajte a domnievate sa, ¾e vá¹ domov vystúpi na vy¹¹iu úroveò!