Smernica eu o vrateni tovaru

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sú urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Súvisiace normy funkène s pravidlami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov zavedených v jednom èlenskom ¹táte sú definované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy sa nemô¾u lí¹i» od ustanovení smernice a nemô¾u dosiahnu» sprísnenie po¾iadaviek stanovených v smernici.

Smernica Atex bola zavedená tak, aby sa minimalizovalo riziko spojené s pou¾ívaním akéhokoµvek výrobku v oblastiach s potenciálne výbu¹nou atmosférou.Výrobca nesie veµkú zodpovednos» za urèenie, èi konkrétny výrobok podlieha posúdeniu súhlasu s pravidlami atexu a prispôsobenia výrobku súèasným èastiam.Na úspech výrobkov, ktoré sa zhodujú s nebezpeèenstvom výbuchu, sa vy¾aduje schválenie Atex. Táto nebezpeèná zóna je teda oblas», kde sú látky oddelené, pou¾ívané alebo skladované, ktoré v kombinácii so vzduchom vytvárajú výbu¹né zmesi. Najmä vlastnosti týchto látok sú: kvapaliny, plyny, prach a horµavé vlákna. Mô¾u to by» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Explodova» realizuje úspe¹ná, keï veµké mno¾stvo energie kreslenie na efektívnym zdrojom zapálenia dosahuje výbu¹nú atmosféru. Po zaèatí po¾iaru sa blí¾i k explózii, ktorá je veµkou hrozbou pre potraviny a µudské zdravie.