Softver pre pily

Z prieskumu vyplýva, ¾e pri výbere dobrého programu pre spoloènos» by sa malo zaobchádza» opatrne. Toto alebo nástroje, ktoré sme uviedli, sa prejavia ziskom a budú ma» priaznivý vplyv na vývoj spoloènosti vo veµkom meradle, od presne vymedzenia cieµa, ktorý vytvára. Náklady na nové informaèné rie¹enia pre mnohé spoloènosti - najmä tie nízke - mô¾u by» príli¹ vysoké, aby sa mohli zameni».

Výrobcovia, ktorí si tieto veci uvedomujú, èoraz viac ponúkajú nové spôsoby distribúcie svojho softvéru. Príkladom je pravdepodobne optimálny demo program, ktorý testuje funkènos» tohto zariadenia po dobu 60 dní. Po poslednom okamihu sa pou¾ívateµ musí rozhodnú», èi softvér kúpi» alebo ho necha». Ak sa zákazník rozhodne pokraèova» v pou¾ívaní, dúfa, ¾e prenesie u¾ existujúcu informaènú základòu z demo verzie na plnohodnotnú skupinu. Stojí za zmienku, ¾e projekt v demo verzii má v¹etky funkcie, ktoré sú v celej skupine jednoduché. Jedinou podmienkou je fáza, ktorou je dôle¾ité èerpa» z aplikácie. Spoloènos», ktorá má záujem o toto modelové rie¹enie, mô¾e po dokonèení registraèného formulára po¾iada» o optimálnu demo verziu na strane výrobcu alebo ju objedna» na CD na adresu spoloènosti. Nástroj nachádzajúci sa v tejto kategórii je plne podporovaný výrobcom, a preto je úspe¹nej¹í, keï má u¾ívateµ problémy s jeho podporou, a to v¾dy od technických slu¾ieb. ©peciálne na webových stránkach nájdete materiály, ktoré uµahèia správnu výstavbu tohto projektu. Ïal¹ou výhodou optima programu je, ¾e teraz má pripravenú databázu. Preto sa vyhneme èasovo nároènému písaniu a rýchlo nain¹talujeme demo databázu obsahujúcu príklady osád. Vïaka tomu doká¾eme otestova» v¹etky mo¾nosti programu. Ich in¹talácia je rovnaká a nemala by zapríèini» problémy aj pre neskúsených pou¾ívateµov tohto softvéru.