Surove potraviny

Potraviny zahàòajú v¹etky potraviny, ktoré sú ¾ivoèí¹neho, rastlinného alebo minerálneho pôvodu. Poskytujú údaje pre spotrebu mu¾ov, striktne po prepracovaní. Z nich sú jedlá, ktoré zamestnancovi poskytujú jedlo. Kúpime tieto nebalené potravinové výrobky - ako sú ovocie, zelenina, ale aj tie, ktoré boli balené vo vákuu, ako napríklad syr, mäso alebo mrazené mäso.

Konzumácia potravy poèíta s plánom poskytnú» telu ¾iviny, ktoré potrebuje. Jedlo sa dá rozlo¾i» na nespracované, èo je urèené na úzku spotrebu na èistej strane a to sú v¹etky produkty, zelenina, bylinky. Na druhej strane spracované jedlo, napríklad konzervované. Pravidlá skladovania potravín sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e na nich závisí na¹e zdravie a dátum a trvanie. Obaly potravín, napríklad vo vákuovej technológii, vám umo¾òujú zachova» zápach a predå¾i» dobu spotreby. Existuje veµmi u¾itoèná metóda, ktorá udr¾uje èerstvos» a¾ pä»krát dlh¹iu, ne¾ je úspech tradièných foriem skladovania potravín. To je veµmi priaznivá mo¾nos» pre tie úlohy, ktoré chcú vyhnú» akýmkoµvek chemikáliám, èo bolo príli¹ veµkou úlohou predå¾i» dátum spotreby výrobku. Vákuové balenie vyluèuje pou¾ívanie akýchkoµvek chemikálií, èo robí produkty nielen chutnej¹ie, ale predov¹etkým cennej¹ie pre u¾ívateµa. A to v¹etko, preto¾e potravinové výrobky nie sú v kontakte so vzduchom. Balenie vákuových potravín taktie¾ bráni tomu, aby sa baktérie dostali do potravy. Potom je kontaminácia jedla hmyzom zlá, preto¾e hmyz potrebuje vzduch na pre¾itie a tam nie je vzduch. Nie je bez úlohy a produkt má krásny obraz a kon¹trukciu. Výrobky sú udr¾iavané na zlaté úrovni, zatiaµ èo nemenia svoju vlastnú farbu. Preto¾e vákuové balenie potravín zabraòuje vysychaniu vlhkých potravinárskych výrobkov a suché typy úèinkov nie sú »a¾¹ie, preto¾e vonkaj¹ia vlhkos» nie je v byte, aby sa dostali dovnútra. Hra vrátane pou¾itia vákua umo¾òuje rýchle balenie znaèného mno¾stva výrobkov, zatiaµ èo proces balenia je pomerne jednoduchý. Vákuové baliace stroje sú u¾ jedným z neuvedených prvkov vybavenia pre ka¾dý domov, sklad alebo obchod, ako aj re¹taurácie.