Test neplodnosti

Neplodnos» u µudí sa vykonáva nad ka¾dou malou motilitou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo traumou genitálií. Najèastej¹ie je neplodnos» produktom s nízkou kvalitou spermií, t.j. zní¾eným poètom spermií (menej ako 20 miliónov v 1 ml alebo ich zní¾enou pohyblivos»ou.

My¹lienka je okrem iného pohlavne prenosných chorôb a prehriatia semenníkov (èasté »ahy zo sauny, malé a bezvládne spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo vas deferens na konci infekcie alebo poranenia. Niekedy je to chyba v semene zrelých spermií a niekedy aj úplná neplodnos». Aj srdcové, oblièkové a pµúcne ochorenia mô¾u ovplyvni» reprodukènú prácu.

lieèbaPrvým krokom v lieèbe mu¾skej neplodnosti je zmena ¾ivotného ¹týlu. Urèite to pomô¾e s finanènou èinnos»ou a opustením drog, ako je alkohol. Situácia spermií je pozitívne ovplyvnená diétou s nízkym obsahom tuku, vysokým úèinkom a zeleninou a zavedením vitamínu A do systému C. Ak je neplodnos» kµúèom k hormonálnym poruchám, pacientovi sa odporúèajú hormóny. Ob¹trukcia vas deferens sa zastaví vo vybraných chirurgických prípadoch.

príèinyNeplodnos», ktorá vlastní viac genetického pozadia. Stojí za to pou¾i» to isté v starostlivosti najmä v úspechu, keï sa ¾ena pripojila k niekoµkým potratom z úrovne. Zní¾enie plodnosti je èasto výsledkom abnormalít chromozómov. Je to tie¾ posledná mutácia génu cystickej fibrózy. Dôvodom neplodnosti je pravdepodobne viac cestovania tlamy. Táto detská choroba u malých chlapcov, ktorí ¾ijú veµa ¾ivota. A¾ 1/3 mu¾ov, po sexuálnej zrelosti, sa mô¾e vyvinú» zápalový opuch semenníkov, ktorý mô¾e by» vykonaný neplodnos»ou. Sexuálne prenosné choroby sú rovnako problematické. Infekcie vyvolané Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalej neplodnosti.Je tie¾ dobré prida» k tímu Kallman. Existuje genetická porucha, ktorá je determinovaná nedostatkom alebo zmiznutím èuchu a niekedy aj oneskorenou pubertou. U mu¾ov postihnutých touto poruchou existuje mnoho malých semenníkov, malý penis a nízke hladiny testosterónu. Pacienti s veµkos»ou semenníkov nad 2,5 cm majú indikácie na lieèbu.