Uzemnenie oceuovych kon trukcii

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok, èo je prínos elektrostatickej iskry. ©iroko sa uplatòuje pri preprave a spracovaní horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré má inú formu. Najobµúbenej¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sa vyskytujú zo zemniacej svorky a z kábla. Rozvinutej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené systémom na monitorovanie uzemnenia, vïaka ktorému je prípustné dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie normálne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je pravdepodobne aj mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo úètovaním jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte navzájom. Po ukonèení prirodzeného a náhleho kontaktu so zemou alebo bez nabitého problému mô¾e vzniknú» krátky prúdový impulz, ktorý bude vystavený tváre iskry.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèná explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.