Varenie dr ky

Tlmoèenie umo¾òuje komunikáciu medzi úèastníkmi oslavujúcimi v dvoch rôznych odporúèaných jazykoch alebo v prípade, keï hlava pou¾íva posunkový jazyk. Samotnou èinnos»ou známou ako verbálna interpretácia je odporúèanie identického významu medzi µuïmi, ktorí pracujú v iných jazykoch, a cieµom tejto práce je vstúpi» do komunikácie a poskytnú» informácie, tlmoèenie, na rozdiel od prekladu, prebieha v reálnom èase, èo znamená, ¾e preklad vyhlásenia v¾dy vykonávané pravidelne. Existuje niekoµko spôsobov interpretácie a najbe¾nej¹ie a najèastej¹ie pou¾ívané sú simultánne a konsekutívne tlmoèenie Simultánne tlmoèenie sa vyu¾íva pri medzinárodných konferenciách, kde sú prejavy zahranièných hostí urèené lekármi, ktorí poèúvajú prejavy prostredníctvom slúchadiel v zvukovo izolovaných kabínach.

Simultánna interpretácia týchto prekladov poèíta so simultánnym prekladom zo sluchu, kde cieµová správa vzniká po vypoèutí pozornosti v poèiatoènom ¹týle. Konsekutívne tlmoènícke slu¾by pracujú so zmenou situácie, keï tlmoèník zaène tlmoèi» a preklada» a¾ po ukonèení reèi. Be¾ný tlmoèník býva obyèajne v prostredí úèastníka pri poèúvaní reèníka a robí si poznámky, zatiaµ èo neskôr dáva reè v ¹týle cieµa, ktorý napodobòuje najvernej¹iu ¹tylistiku pôvodnej reèi. V¹etky uvedené prekladateµské techniky majú priame rozhodnutia a výhody a nie je mo¾né jednoznaène urèi» výhodu ka¾dého z nich. Samozrejme, existujú aj nové spôsoby interpretácie (napr. ©epkaný preklad, veta odsúdením alebo prekladom, ktoré sú priamej¹ou klímou a nevy¾adujú toµko zapojenia ako vy¹¹ie uvedené techniky, a preto sa pou¾ívajú poèas neformálnych stretnutí.