Vlasy ombre 2017

Môj bratranec chce veµmi zábavné vlasy póry mo¾no ju hladka», hrebeò je tie¾ upínacích. Je s tým rovnakým poch³onniêta naozaj celá museli vyzera» dokonale schopní zlep¹i» jednu vrkôèik ¹es»krát, po nejakú dobu nebude jes» vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo plug-in nie je spony. Najcennej¹ie ¹kolských akcií a pripravi» sa na ne. Jej nedávne vytvorenie kráµovnej smiech, tam bol tie¾ zábavný a vy¾adoval perfektné úèesy a obleèenie. Pri vchode do jej matky wyplot³a pomerne veµa vrkoèov wpiêtymi nie je stuhami. Po chvíµke povedal perfektné Hero nie, nie a e¹te raz nie. Vlastne som oèakával kuèeravé vlasy .... no, a to zaèalo. ©tyridsa» pä» minút streµby a ich riadenie. To vyzeralo, ako významného ¹µachtického kráµovnú. Preto, rovnako ako to príde z arystokratkami pomerne rýchlo znovu rozmyslela. Nie súdiac podµa toho, ¾e od poèiatku tvorby manéver je teraz skoro dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil koncepciu a vo svojom prejave i¹iel skoro ako "noooo, nemám chcêêêê, aristokrata ako Nespomínam si, èo jej high-otrok". Ten po¾adoval nový úèes, vlasy, usporiadaný vo forme vyplneného drdolu. Vzhµadom k tomu, ako sme u¾ vytvorili vy¹¹ie zbehlý v budovaní vlasy last tak¾e sme úplne ¹li hlavne rýchlo. Jej matka s niektorými èas»ami I a zvy¹ok dvadsa» minút boli preè.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá