Vlasy rastu 5 cm mesiac

biostenix sensi oil

Moja sestra miluje hra» s vlasmi veµmi veµa, mô¾ete ju pohladi» s pórmi a hrebeòom pri èesaní. Zároveò je naozaj zapojená, ¾e ak potrebuje krásny vzhµad, mô¾e urobi» jeden prameò tucet, alebo tak, aby sa vlasy na nich v¹etky pohladili, alebo ich zovrela. Veµmi si cení ¹kolské zruènosti a realizuje ich. Jej posledná úloha bola tie¾ originálna a mala perfektný úèes a ¹aty. V poradí podµa èísla, moja mama si opletila jej niekoµko vrkôèiky so stuhami k nim pripojenými. Po chvíli dokonalý jedenás»roèný povedal nie, nie, a niè viac. Budem vyzera» kraj¹ie v kuèeravých vlasoch ... a zaèalo to. Èas pretaktovania aj ich modelovanie. Vyzerala aristokraticky ako významná princezná. A ako hostia s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Neoèakávame, ¾e od zaèiatku výstavy uplynuli viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil koncept, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo menej "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám princeznú, ktorá je jej otrokom veµa". Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadala si vlasy vo forme naplnenej koky. Samozrejme, ako u¾ predtým povedala, u¾ máme prax v plánovaní vlasov, preto sme i¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na jednej strane, bola ochotná necha» ïal¹iu za dvadsa» minút.