Vybavenie v gastronomii

V dne¹nej dobe si nedoká¾eme predstavi», ¾e v opaèných typoch priestorov na stravovanie, kde sa mnoho µudí posúva, mäso, syr alebo zelenina boli narezané. V kuchyni chcete by» krájaèkou. Je pravda, ¾e to nie je jedno z najpopulárnej¹ích gastronomických zariadení, je to veµmi u¾itoèné a preto stojí za to investova».

Tenký krájaè sa pou¾íva na rezanie v¹etkého druhu jedla. Mô¾e by» nakrájaný na mäkké paradajky, syry rôznej tvrdosti a studené rezy od mäkkého do istého. Multifunkènos» ju robí nepostrádateµným gastronomickým zariadením v re¹tauráciách, hoteloch, baroch, ¹kolských a nemocnièných jedálòach. Rovnako ako príle¾itostne gastronomické priestory poskytujúce kulinárske slu¾by. Stojí tie¾ za to, ¾e zostane v stravovacích spoloènostiach, obchodoch, stánkoch s porciovaným mäsom, syrom a mäsom. Krájaè je mo¾né a mô¾e by» testovaný v zariadení na¹ich domácností. Je to veµmi u¾itoèné zariadenie, preto¾e v zlých èasoch je schopné zní¾i» veµké mno¾stvo výrobkov. Ten uµahèuje prácu èloveka, ¹etrí èas a energiu, ktorú potreboval pri ruèení. V ponuke predajní sú tie¾ ¹pecializované krájaèe na rezanie jedného výrobku, napríklad syra. Av¹ak v ka¾dom prípade je slu¾ba krájaèa praktická a mimoriadne bezpeèná. Krájaè na mäso má kàmivý stôl, ktorý je vybraný na rezanie predvalkov. Krájanie konèí gravitaène alebo bez potreby stlaèi» jedlo. Pri rezaní musíte presunú» kàmiaci stôl dr¾aním rukoväte pripevnenej na stôl. Pri úspe¹nom znièení zvy¹kov produktu pou¾ite prítlaènú dosku, ktorá je upnutá na kolíku pod podávacím stolom. Takýto tanier umo¾ní vyrezanie predmetu na konci alebo nebude odpad. Krájaè spåòa v¹etky hygienické po¾iadavky. Príkladom by pravdepodobne bolo, ¾e celkový povrch stroja, ktorý pou¾íva nakrájaná potravinárska zmes, je vyrobený z nehrdzavejúcich výrobkov. Jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov je nô¾ a je dôle¾ité, aby som bol prísne ostrý. V opísanom krájacom systéme je krí¾ový stôl upevnený nad okrajom no¾a, ktorý umo¾òuje zaostrenie no¾a. Rezný nô¾ je poháòaný motorom pomocou závitovkového prevodu. Po ka¾dom pou¾ití mô¾e by» krájaè µahko vyèistený, preto¾e demontá¾ jednotlivých stránok je naozaj jednoduchá, nevy¾aduje ¾iadne nástroje.