Vyhaoanie po iarov vodou

Pri úspechu po¾iaru je najdôle¾itej¹ia energetická a profesionálna reakcia, ktorá minimalizuje mo¾né straty. Niekedy to mô¾e dokonca prida» k zachovaniu dobrého ¾ivota. Na to, aby táto odpoveï bola úèinná, je potrebné vedie», na aký typ práce pracova», èo treba hµada». V opaènom prípade, aby sme uhasili po¾iar, zaèneme v uzavretom priestore, t. J. V ¹irokom priestore. V prvom prípade by sme mali ma» to, ¾e na¹e manévrovo miesto je malé, v súvislosti s tým nemô¾eme dovoli» zachova» si v¹etky prípravy. Najúèinnej¹ím nápojom je nepochybne vodná para, ktorá mô¾e rýchlo vies» k neutralizácii hrozby.

Bliss HairBliss Hair Efektívny spôsob dosiahnutia maximálnej regenerácie vlasov

Iste pár hasiace látku (Ang. & Nbsp; para hasiace nie je vytvorená na voµných plochách, kde sa dosiahne vhodnú koncentráciu, tak, ¾e je prijateµné pre uhasenie po¾iaru. V prísnych budovách je v¹ak dokonale tvarovaná. Taktie¾ sa be¾ne spája s loïami, interiérmi, kde sa konzumujú alkoholy alebo sopeèné kotly, kde nie je mo¾né pou¾íva» vodu. Základné pôsobenie pary, ktorá uµahèuje odstránenie ohòa pre neutralizáciu kyslíka, bez ktorého je plameò nie je zachovaná. Jeho dôle¾itou èrtou je skutoènos», ¾e tento úèinok sa vykonáva veµmi rýchlo, tak¾e po¾iar sa nebude môc» dostatoène roz¹íri». Slovo je veµmi dôle¾ité, preto¾e v situácii, keï sa po¾iar roz¹íril na v¹etky budovy, nie je si istý, ¾e zostane slabá rovnaké dvojice. Je teda veµmi ïaleko firefighting operácia, ktorá je vytvorená zo skutoènosti, ¾e straty spôsobené ohòom bude extrémne vysoká.