Vystavenie faktury a dovtedy

Podnikatelia, ktorí poskytujú faktúry za svoje slu¾by, vedia v¹etky problémy spojené so súèasným povolaním. Èím viac takýchto dokumentov vydáte ka¾dý deò, tým viac ich kontrolujete. A hoci teoretické písanie faktúry je prirodzené cvièenie, v¹etci mô¾eme poveda» veµa chýb tu. Ka¾dý text by mal obsahova» veµa dôle¾itých informácií pri písaní, ktoré nemô¾ete pokazi».

UpSize

Program vydávania faktúr odstráni najèastej¹ie chybyÚdaje o podnikateµovi a zákazníkoch, adresy a èísla NIP, èísla bankových úètov - toto sú dôle¾ité informácie, keï sa èasto pí¹u chyby. V¹etko, èo sa stane napokon, ¾e uverejnením takéhoto dokumentu na krátky èas, sa uká¾e èíslice vo významnom bode. Je tie¾ veµmi dlho, kým si napí¹ete stránku dokumentu, v ktorej musíte vráti» slu¾bu alebo tovarovú spoloènos», sadzbu DPH a sumy: hrubé a èisté. A tu tu veµa investorov urobí chybu. Stojí tie¾ za to premý¹µa» o tom, ¾e rukopis faktúry nielen¾e zvy¹uje riziko, ¾e urobí malú chybu, èo mô¾e ma» veµké následky, ale tie¾ veµa èasu. Niet divu, ¾e dôle¾itej¹í podnikatelia investujú do krásneho programu faktúr.

Na akú pomoc sa mô¾e spoµahnú»?Dobrým nápadom na faktúry je mlad¹ie riziko, ¾e sa pri vydávaní dokumentu a pri ¹etrení èasu vyskytne chyba. Údaje dodávateµov sú ulo¾ené na profesionálnej karte, a preto by ich nemali inak vklada». Tie¾ je jednoduch¹ie vyrie¹i» faktúry a ich èíslovanie. Zoznam faktúr, ktoré u¾ boli vydané, je zvyèajne na dosah ruky a ka¾dý investor si mô¾e vyskú¹a», ktoré faktúry u¾ boli zaplatené a ktoré sú stále nerealizované. S vy¹¹ou dávkou klientov mô¾e takáto misia pomôc» strávi» veµa èasu. Poradie v papieroch je preto ïal¹ím rysom, ktorý podnikatelia radi. Èo tie¾ stojí za zmienku? Skutoènos», ¾e výpoèet vý¹ky dane v prípade elektronických faktúr je úlohou die»a»a. Staèí zada» èistú alebo hrubú sumu, zadajte príslu¹nú sadzbu DPH a program automaticky vykoná výpoèty. V sérii, koµko vecí je usporiadaných pomocou internetu, veµkou výhodou je mo¾nos» s»ahovania faktúr vo formáte PDF a ich doruèenie elektronicky pou¾ívateµom. Je to ïal¹ia výhoda, ktorú podnikatelia oceòujú toµko.