Zneeistenia ovzdu ia v legnici

Ka¾dý deò, aj v budove, ako aj v samotných knihách, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími faktormi, ktoré kladú dôraz na poµský ¾ivot a vitalitu. Okrem základných uwarnkowañ, ako je napríklad poloha, teplota, zvlhèovanie prostredia a celkovo sme tie¾ vytváranie rôznych plynov. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale kontaminovaný, v novom stupni samozrejme. Pred prachom v stránke, máme ¹ancu zastavi» za predpokladu, ¾e hra s filtrami, aj keï existujú aj iné látky zneèis»ujúce ovzdu¹ie, ktoré sú èasto »a¾ké odhali». Jedovaté výpary èasto dodr¾iavajú. Mô¾ete ich objavova» nástroje väè¹inou presne ten druh jedovatého plynu snímaèa, èo je obsah èastíc a patogénov informovaní o ich prítomnosti, aby nás varuje pred nebezpeèenstvom. To isté bohu¾iaµ riziko je veµmi »a¾ké, preto¾e niektoré látky ako dôkaz oxidu uhoµnatého sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo výsledkoch ovzdu¹í v »a¾kému po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem horniny predstavova» nebezpeèenstvo pre nás, a ïal¹ie faktory, odnajdywalne snímaèom, dôkaz sulfid darovanie, èo u dospelých je nízka a koncentrácia vedie k okam¾itej ochrnutiu. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako v predchádzajúcom nebezpeèné a èpavok - plynu v atmosfére, av¹ak práve v ¹ir¹om koncentráciu v¹etky ¹kodlivé. Detektory prvky jedovatý tendenciu tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý je nápoj je ¹ir¹í ako poèasie tie¾ a¹pirácie rýchlo naplni» oblas» v blízkosti zeme - z tohto stavu, ako aj v prípade, ¾e sú vystavené k základom, by mali by» èidlá zavedené aby som cítil hrozbu a dajte nám vedie» o nej. Ostatné plyny niebzpiecznymi orientácia nám mô¾e chráni» detektor pracuje ¾ieravý chlór a veµmi toxického kyanovodíka a s mo¾nos»ou rozpustného vo vode, nebezpeèných chlorovodíka. Z tohto dôvodu by mal by» in¹talovaný senzor toxického plynu.